Đăng ký

1. Tải đơn đăng ký

2. Gửi tất cả tài liệu

Gửi email đến admissions@brightered.com

Đơn đăng ký
Hộ chiếu
Điểm tiếng Anh
Bảng điểm
Bảng điểm
Bài luận (nếu cần)
Thư giới thiệu (nếu cần)

3. Bước cuối cùng để đến nơi

Trả tiền đặt cọc
Nhận I-20