Đại học Hawaii Pacific

Kỹ thuật, kinh doanh, khách sạn, và nhiều hơn nữa

 

Học tập tại Los Angeles

Đảm bảo tiến triển từ đầu 100 trường đại học
UC Davis, UC Irvine, UC Riverside, UC Santa Barbara....

Cải thiện cuộc sống những sinh viên tại một thời gian.